Recycle

Refillable

(รีฟิลได้)

วัสดุใช้ซ้ำได้ แต่ขนาดฝาที่เล็ก
อาจจะรีฟิลยากกว่าปกติ

Made from

ขวด – PET
หัวปั้ม – PP

แกลลอน – PE
ฝา – PP

แกลลอน – PE
ฝา – PE

Before Refill

ล้างทำความสะอาด
และตากให้แห้ง

ล้างทำความสะอาด
และตากให้แห้ง

แนะนำให้ใช้เติมผลิตภัณฑ์
เดิม และไม่เหมาะกับสินค้า
กลุ่มโลชั่น

Before Recycling

ล้างทำความสะอาด และตาก
ให้แห้ง ลอกสติกเกอร์ออก
จากขวด

ล้างทำความสะอาด และตาก
ให้แห้ง ลอกสติกเกอร์ออก
จากแกลลอน

ล้างทำความสะอาด และตาก
ให้แห้ง

Where to Recycle

แยกประเภทพลาสติก และส่ง
รีไซเคิลที่ร้านรับซื้อขยะหรือ
ซาเล้ง

แยกประเภทพลาสติก และส่ง
รีไซเคิลที่ร้านรับซื้อขยะหรือ
ซาเล้ง

แยกประเภทพลาสติก และส่ง
รีไซเคิลที่ร้านรับซื้อขยะหรือ
ซาเล้ง